2018. január 05., péntek 20:37

Hirdetmény - TAK

a Településképi Arculati Kézikönyvről és
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletről

Sárkeszi Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényi kötelezettségének eleget téve a143/2017. (XII.12.) határozatával elfogadta Sárkeszi Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK) és megalkotta Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletét (TR).

A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetvevédelme érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv bevezetésével hiánypótló módon teremtett lehetőséget a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és védelmére.

A településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet elsődleges célja, hogy a település épített- és táji értékeit felkutassa és azok helyi védelmét, valamint a kialakult jellegzetes településkép megőrzését és annak tervszerű, harmonikus továbbfejlesztését szakmailag előkészítse, megalapozza.

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készült, elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatásátsegítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, mindenki számára érthetőmódon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.

A kézikönyv készítése során a település lakossága, a helyi közösségek kinyilváníthatták véleményüket arra vonatkozóan, hogy milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizhetik meg és fejleszthetik a település építészeti arculatát, vizuális kultúráját.

A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat,valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A kézikönyv tartalmazza a település építészeti örökségének és az eltérő karakterű településrészek bemutatását is.A kézikönyv a helyi településképi rendelet megalapozására szolgál, folyamatosan bővíthető, fejleszthető, ahogyan a település is formálódik, változik, fejlődik.

A TAK ajánlásaival, jó példáival lehetőséget kínál arra, hogy az ingatlanok tulajdonosai, építtetői a hely és a településszerkezet, a településkép megismerése után olyan házakat terveztessenek, építsenek vagy éppen a meglevő épületeket oly módon újítsák fel, hogy azok településképet javítsák, de tekintettel legyenek az építészeti örökségre is.

A kézikönyv alapján elkészült településképi rendelet tartalmazza a helyi védelemre vonatkozó előírásokat, településképi előírásokat a meghatározó településrészekre vonatkozóan, a reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozótelepülésképi előírásokat és a településkép-érvényesítési eszközöket.

A helyi rendelet előírásainak betartatása a rendelet hatálybalépését követő építkezések soránépíttető feladata, a vonatkozó jogszabályok értelmében az ellenőrzés a polgármester hatáskörébe tartozik.

A rendelet helyi értékvédelmi előírásainak célja a település történelme, településképe szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, sajátos megjelenésű építészeti örökség megőrzése. Rendelkezik a helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályairól, a helyi egyedi és területi védelemalatt álló értékekről, a védett érték megjelöléséről, megőrzésével, használatával kapcsolatos előírásokról. A rendelet szabályozza a helyi védelemmel összefüggő tulajdonosi- és önkormányzati feladatok végrehajtását, valamint a helyi védelem alatt álló területen vagy értéken elhelyezett egyéb műszaki berendezésekre és műtárgyakra vonatkozó anyaghasználati követelményeket.

A rendelet lehatárolta a településképi szempontból meghatározó területeket és azokra szabályokat fogalmazott meg. A rendelet a településképi követelmények meghatározása mellett szabályozza az egyes sajátos berendezések(pl. reklámok, reklámhordozók), műtárgyak elhelyezésének feltételeit is.

A rendelet szabályozza a településkép-védelmi tájékoztatást, a szakmai konzultációt és a településképi bejelentés eljárását is.A településképi bejelentési eljárás megindításához a rendelet3. számú mellékletét kell benyújtani.

A rendelet előírásainak betartását településkép érvényesítési eszközök segítik. A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati településképi bírságot szab ki.

A rendeletet 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

A kézikönyv és a rendelet megtekinthető Sárkeszi Község Önkormányzathivatalos honlapján (www.sarkeszi.hu), valamint nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

Sárkeszi, 2017. december

SÁRKESZI TAK LETÖLTÉSE